VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

MŮJ ÚČET

VČD v běhu času – požár divadla

Jeviště po požáru
Pohled na vyhořelé divadlo


Po rozsáhlé a nákladné přestavbě (či spíše přístavbě) Městského divadla z poloviny 20. let minulého století se zdálo, že Východočeské divadlo čekají úspěšné roky umělecké činnosti s diváky zaplněným rozšířeným hledištěm, bohužel však do plánů v roce 1931 zasáhl zkrat elektrického vedení a následný devastující požár…


30. března hrálo se ve Východočeském divadle v Pardubicích představení »Čeští muzikanti«. Mezi třetím dílem asi o čtvrt na 11. hod. več. nastalo na jevišti krátké spojení v důsledku nově namontovaného elektrického vedení a požárem z něho vyšlým byly zachváceny kulisy a ostatní zařízení na jevišti. V divadle mezi obecenstvem jako obvykle při podobných případech nastalo zděšení a obecenstvo dostalo se z divadla za velkého duševního rozčilení. Hlavně u šaten nastal naprostý nepořádek, ačkoliv nikomu nebezpečí nehrozilo. Velmi obratně do věci zasáhli zodpovědní činitelé, stáhli železnou oponu a tím zamezili možnost vlivu požáru na přihlížející obecenstvo. Zavolaný hasičský sbor z Pardubic požár lokalisoval. Škoda, která povstala nejen na majetku městského divadla, nýbrž i také na majetku Východočeské společnosti a p. řed. Wuršera, dosahuje vysokých čísel, není však dosud zjištěna. Teprve komise vyšetří skutečnou škodu, která je z části kryta pojištěním. (Východ, 4. dubna 1931)


V celém jevišti panoval prudký žár, jeviště naplněno bylo dusivým kouřem ze spálených dekorací, a sotvaže žárem popraskala okna, nacházející se ve třetím poschodí provaziště, nastal průvan, kterým potom byl oheň ještě více podporován. … Vše, co bylo na jevišti a v blízkém skladišti rekvisit a dekorací, lehlo popelem. Tak byly zničeny všechny dekorace jsoucí v majetku divadla, sufity. Rovněž zničeny byly varhany, harmonium, velký koncertní klavír a dvě pianina, z nichž jedno bylo dočasně vypůjčeno a pojištění proti požáru se tudíž na něho nevztahovalo. Rovněž i obě opony, jak výše uvedeno, mistra Urbana, která dodávala našemu divadlu své osobitosti, tak také opona děkovací. Jaký žár na jevišti panoval, jest viděti z toho, že silná železná opona se žárem do jeviště prohnula, takže kouř pronikal do hlediště a dosti značně poškodil malbu v prosceniu. Vodou bylo přirozeně zatopeno propadliště i se všemi zařízeními a přední část hlediště, zejména pak orkestr. Ráno vyhlíželo, kdysi krásné jeviště, jako nějaká vyhořelá továrna. Se všech stran visely železné konstrukce, trámce, železná lana a nad tou zkázou, jakoby dominovala klaviatura varhan. Čk. (Východočeský republikán, 31. března 1931)


Pro oponu Městského divadla v Pardubicích. Úřednictvo městského úřadu v Pardubicích oznámilo městské divadelní komisi, že provedlo mezi sebou sbírku na pořízení kopie požárem zničené krásné opony v Městském divadle. Divadelní komise vzala s povděkem na vědomí toto oznámení a poděkovala městskému úřednictvu zvláštním přípisem. Výsledek sbírky (částka 1.710,– Kč) uložen byl na zvláštní vkladní knížku městské spořitelny v Pardubicích jako základ fondu pro tento účel. Tento ušlechtilý čin plně zaslouží, aby byl hojně následován od místních spolků, korporací a stolových společností. (Východočeský republikán, 8. května 1931)


Slavnostní malovaná opona se však do divadla vrátila až v roce 2002, kdy byla o štědrovečerní půlnoci poprvé představena divákům. Nová opona tentokrát z dílny akademického malíře Václava Špaleho, jenž při její realizaci vycházel z konceptu původní shořelé opony Františka Urbana, vznikla z finanční sbírky, na jejímž kontě se za rok nashromáždilo 1 042 728,10 Kč.


Rekonstrukce divadla v Pardubicích. Obecenstvo se zájmem sleduje práce v pardubickém divadle, které bylo v době velikonoční poškozeno požárem. Divadlo se nastavuje do výše, takže jeho architektonický ráz se podstatně změní. Je zajímavo, že tato změna architektonická provádí se bez architekta. Touto zevní úpravou změněn bude ráz Smetanova náměstí stejně tak, jako na druhé straně změněn byl novostavbou zvoničky. V nástavbě, která se provádí nad střechou divadla, jak se dovídáme, mají být umístěny vodní sprchy, jimiž by propříště znemožněn byl požár. (Východočeský republikán, 23. října 1931)

Radek Smetana
(s použitím knihy Historie divadelní Pardubic a okolí a Před oponou, za oponou)


Původní slavnostní opona Františka Urbana